MINDFUSION 18.6.2005 (Karna, Pasik, Thomas, Nitro)/MEDIA